Skip to content Skip to navigation

Chapter 18: Greg Zurawski on Romy Gosz

Greg Zurawski, a polka music promoter, recalls the monthly Sunday dances played by Romy Gosz.